pl

Regulamin - Warunki korzystania z serwisu

Reklama
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AGRORANDKA.PL § 1.Wstęp 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Agrorandka.pl (dalej: „Agrorandka.pl”), prowadzonego przez Administratora. 2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu. 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zgoda na założenie Konta, oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. § 2. Definicje Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują; Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis – Agrofoto J. Skowroński Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 14D, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343808, NIP: 894-29-89-245, email: biuro@agrofoto.pl; telefon 717920690, fax 717920690, adres: Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław. Serwis - towarzyski serwis internetowy Agrorandka.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.agrorandka.pl, stanowiący platformę internetową (treści cyfrowe zawierające aplikację o głównych funkcjonalnościach Serwisu) będącą własnością Administratora, za pomocą której Administrator świadczy na rzecz Użytkownika umowę na dostarczanie treści cyfrowych przy wykorzystaniu Serwisu (dalej Umowa na dostarczanie treści cyfrowych), na którą składa się kompleks odpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na dostępie do funkcjonalności Serwisu; Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Administratorem Umowę na dostarczanie treści cyfrowych przy wykorzystaniu Serwisu i założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie) Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie; Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do świadczeń Administratora, wynikających z Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, tj. wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych usług itp.); Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie; Strona Użytkownika - przestrzeń sieciowa zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie w układzie tablicy, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika; Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu; Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele; Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika. Cennik – zestawienie opłat za korzystanie z Serwisu, stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu § 3. Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator. 2. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z treści cyfrowych, świadczonych na jego rzecz przez Administratora w ramach Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i w ramach niego udostępnianie w sieci Internet systemu (aplikacja i inne narzędzia informatyczne) prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości dodatkowe (odpłatne i nieodpłatne) usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. 3. Administrator określa minimalne warunki techniczne konieczne do korzystania z Serwisu, poprzez publikację na stronie Serwisu. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność, ponadto korzystanie z Serwisu bez spełnienia wszystkich warunków technicznych określonych, może spowodować ograniczenie bądź wyłączenie niektórych bądź wszystkich funkcjonalności Serwisu. 4. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Administrator. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §6 Regulaminu. § 4. Usługi 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy uzyskują dostęp do świadczenia będącego przedmiotem Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, przez co mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili według zadanych kryteriów, przeglądaniu Stron Użytkowników itp. 2. Serwis został stworzony w celu umożliwienia nawiązywania relacji interpersonalnych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. Administrator nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości i nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji, jak również za rodzaj czy charakter takiej relacji. 3. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom. 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług. 5. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników. § 5 Aplikacje dodatkowe 1. Niezależnie od funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika w ramach Serwisu, Administrator może świadczyć na usługi dodatkowe, wykraczające poza zakres umowy o dostarczanie treści cyfrowych, wynikający z Uczestnictwa w Serwisie (dalej Aplikacje dodatkowe), np. „Komentowanie zdjęć”, „Dodawanie profilu do „gorącej listy” profili” czy, „Ukrywanie reklam”. Lista Aplikacji dodatkowych dostępnych dla Użytkowników będzie prezentowana w Serwisie, wraz z warunkami ich zakupu. 2. Korzystanie z Aplikacji dodatkowych odbywa się po wykupieniu przez Użytkownika jednego z trzech dostępnych pakietów punktów, w zamian za który Użytkownik otrzyma: 100, 200 lub 500 kredytów, każda z Dodatkowych Aplikacji, powoduje zmniejszenie przysługującego kredytu o wartość punktową każdej z nich. Ceny pakietów punktowych oraz wartość punktowa każdej Aplikacji dodatkowej zawarte zostały w Cenniku. 3. Punkty wykupione przez Użytkownika w ramach pakietu, muszą być wykorzystane w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zakupu pakietu i nie podlegają wymianie ani zwrotowi, jak również nie mogą być przenoszone na innych Użytkowników. 4. Usunięcie konta Użytkownika powoduje wygaśnięcie punktów bez prawa do zwrotu. § 6.Uczestnictwo w Serwisie 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Dostęp do Serwisu jest możliwy od momentu dokonania rejestracji Użytkownika, aktywacji Konta i uiszczenia opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem. 2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. 3. Do założenia Konta i uzyskania statusu Użytkownika niezbędne jest posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy. 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż: a) jest świadomy zawarcia z dniem rejestracji w Serwisie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych oraz zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: i. adres e-mail; ii. hasło do Konta; iii. kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe; iv. numer telefonu; c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora oraz podmioty powiązane z nim kapitałowo wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu; d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail); e) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych. 6. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik: a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich; b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo); c) oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna; d) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań. 7. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. 8. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 5 MB, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu. 9. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne Użytkownika musi przedstawiać jego jak najaktualniejszy wizerunek osobisty, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy) w przypadku zdjęć większych niż 450x450 px wymóg ten dotyczy również kopii zdjęcia ze skalowanej do tego rozmiaru - niespełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Strony Użytkownika. 10. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest: a) rozpowszechnianie treści pornograficznych; b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej; c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej; d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich; e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.). Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: portal@agrorandka.pl. 11. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie (np. na Stronie Użytkownika, czy w księdze gości innego Użytkownika), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itd. itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest : a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem (np. poprzez Księgę Gości, czy w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Serwisu); b) informowanie w treściach publikowanych na Stronie Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu. 12. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu. § 7 Blokada, zawieszenie i usunięcie konta 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu) wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu. 2. Niezależnie od postanowień pkt 1 Konto może zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Użytkownik nie dokona wykupienia abonamentu na kolejny okres dostępu do Serwisu, w terminie 3 dni od dnia wezwania a ponadto, w przypadku gdy Administrator stwierdzi, iż: a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem; b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Strony Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Edycji danych" poprzez oznaczenie symbolem "*", ze stosowną informacją w tym zakresie; d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika; e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie; f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania; g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia; h) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań. 3. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym Nicku zawiesił swoja Stronę Użytkownika), i jest równoznaczne z zawieszeniem świadczenia przez Administratora Umowy o dostarczaniu treści cyfrowych. W przypadku zawieszenia Konta, Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również dokonywać wpisów w księdze gości innych Użytkowników itp.), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymiana informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych jednak nie powoduje obciążania Użytkownika opłatami wynikającymi z Cennika, do czasu ponownej aktywacji Konta. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, a Profil usunięty z Bazy Profili, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia. § 8. Reklamacje 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Konsultantów. 2. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana. 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: portal@agrorandka.pl lub listownie na adres: AgroFoto.pl, Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław. 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4 o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 6. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji. 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub adres pocztowy podany przez Użytkownika w reklamacji. § 8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności: a) za przerwy w dostępności do Serwisu powstałe z przyczyn za które zgodnie z przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zdarzeń takich jak: niezbędnych przeglądów technicznych, zakłóceń w działaniu Internetu lub działania siły wyższej; b) za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn; c) za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym; chyba że ponosi za nie winę. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt 1 a) powyżej, Administrator zwróci Użytkownikom część uiszczonych przez nich opłat, odpowiadającej proporcjonalnie okresowi braku dostępu do Serwisu. 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej. 8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). 9. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu. 10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail portal@agrorandka.pl lub pocztą tradycyjną na adres AgroFoto.pl, Fabryczna 14d, 53-609 Wrocław. § 9. Prawo do odstąpienia od umowy 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych i usunięcie Konta. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez usunięcie swojego Konta według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wypowiedzenie ma każdorazowo skutek z ostatnim dniem okresu, na jaki Użytkownik dokonał opłaty za dostęp do Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. Szczegółowa instrukcja usunięcia Konta znajduje się w tematach Pomocy. 2. Niezależnie od uprawnienia z pkt 1 Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w ramach Serwisu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na uczestnictwo w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu o treści: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w ramach Serwisu Agrorandka.pl”, i doręczenie Administratorowi na adres wskazany powyżej. 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt 2. Po otrzymaniu tych informacji Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta. 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowana o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6. 6. Administrator informuje, iż rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Serwisu poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail oznacza żądanie Użytkownika świadczenia Usługi dostępnej dla Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa odstąpienia (co oznacza, że jeśli Użytkownika chce natychmiastowego korzystania z Usługi rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827). Potwierdzenie zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych w ramach Serwisu oraz potwierdzenie informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych zostanie przesłane do użytkownika pocztą elektroniczną. § 10. Zmiany Regulaminu 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu czy zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników. 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

Reklama

Reklama